Энэхүү хэсэгт Монгол улс дахь бичил, жижиг, дунд бизнес(БЖДБ)-ийн санхүүжилт, санхүүгийн үйлчилгээтэй холбоотой сэдвийн хүрээнд Монголын болон бусад улс орнуудын мэргэжилтнүүдийн бэлтгэсэн нийтлэлүүд, мэргэжлийн саналууд болон бусад бичвэр материалуудыг нэгтгэсэн.

Хүний Нөөц

( 4 Documents )

Энэхүү хэсэгт санхүүгийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийг хөгжүүлэн чадавхжуулахтай холбоотой сэдвийн хүрээн дэх нийтлэл, судалгааны ажлууд болон бусад холбогдох материалуудыг нийтэлсэн.

Энэ хэсэгт нийтлэгдсэн нийтлэлүүд, арга зүйн хэрэглүүрүүд нь БЖДБ-ийн санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болон зээлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан.  

Professional Knowledge Exchange (PKE) арга хэмжээ нь Монгол улс дахь санхүүгийн байгууллагуудын удирдах түвшний ажилтнуудын дунд уулзалт семинар хэлбэрээр зохион байгуулагддаг арга хэмжээ юм. PKE арга хэмжээгээр онцлон хэлэлцсэн илтгэлүүдийг энэ хэсэгт байршуулна.

Энэ хэсэгт Мэдлэг Хуваалцах Цахим Индэр дээр бүртгэл үүсгэх, хандалт хийх, цахим сургалтад хамрагдахад зориулсан зөвлөмжүүдийг санхүүгийн байгууллагын хэрэглэгчдэд зориулан нэгтгэн байршуулсан.